Utente:Barbaking/Paroliere cinese

Da Wikizionario, il dizionario a contenuto aperto.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Parole in lingua cinese aggiunte o sensibilmente modificate:

 1. ()
 2. (xiǎo)
 3. (ài)
 4. (ài)
 5. (yǒu)
 6. (zài)
 7. (kàn)
 8. ()
 9. 我們 (wǒmen)
 10. 我们 (wǒmen)
 11. 咱們 (zánmen)
 12. 咱们 (zánmen)
 13. ()
 14. 你們 (nǐmen)
 15. 你们 (nǐmen)
 16. (nín)
 17. ()
 18. 他們 (tāmen)
 19. 他们 (tāmen)
 20. ()
 21. 她們 (tāmen)
 22. 她们 (tāmen)
 23. ()
 24. 它們 (tāmen)
 25. 它们 (tāmen)
 26. (zhōng, zhòng)
 27. 中文 (zhōngwén)
 28. (ài)
 29. (yǒu )
 30. 朋友 (péngyou)
 31. 中国 (Zhōngguó)
 32. (guó)
 33. 中华 (Zhōnghuá)
 34. 中华人民共和国 (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó)
 35. (lái)
 36. 汉语 (hànyǔ)
 37. 漢語 (hànyǔ)
 38. (shì)
 39. (màn)
 40. 慢慢 (mànmàn)
 41. 公共汽车 (gōnggòngqìchē)
 42. 北京 (Běijīng)
 43. 汽车 (qìchē)
 44. (chē)
 45. (chē, )
 46. (qiú)
 47. 足球 (zúqiú)
 48. 公共 (gōnggòng)
 49. 自行车 (zìxíngchē)
 50. 学习 (xuéxí)
 51. 英语 (yīngyǔ)
 52. 英語 (yīngyǔ)
 53. 喜欢 (xǐhuan)
 54. 姑娘 (gūniang)
 55. 认识 (rènshi)
 56. (tiān)
 57. 今天 (jīntiān)
 58. 晚上 (wǎnshang)
 59. 弟弟 (dìdi)
 60. 哥哥 (gēge)
 61. 妹妹 (mèimei)
 62. 姐姐 (jiějie)
 63. 妈妈 (māma)
 64. 爸爸 (bàba)
 65. 媽媽 (māma)
 66. 母亲 (mǔqīn)
 67. 父亲 (fùqīn)
 68. 父母 (fùmǔ)
 69. 祖母 (zǔmǔ)
 70. 奶奶 (nǎinai)
 71. 外婆 (wàipó)
 72. 外祖母 (wàizǔmǔ)
 73. 祖父 (zǔfù)
 74. 爷爷 (yéye)
 75. 爺爺 (yéye)
 76. 外祖父 (wàizǔfù)
 77. 外公 (wàigōng)
 78. 明天 (míngtiān)
 79. 电影 (diànyǐng)
 80. 水果 (shuǐguǒ)
 81. 圣诞节 (shèngdànjié) ampliata
 82. 聖誕節 (shèngdànjié) ampliata
 83. 圣诞 (shèngdàn)
 84. 聖誕 (shèngdàn)
 85. 捷克语 (jiékèyǔ)
 86. 捷克語 (jiékèyǔ)
 87. 加泰罗尼亚语 (jiātàiluóníyǎyǔ)
 88. 加泰羅尼亞語 (jiātàiluóníyǎyǔ)
 89. 维基词典 (Wéijī cídiǎn)
 90. 蒼鷺 (cānglù)
 91. 苍鹭 (cānglù)
 92. 一月 (yīyuè)
 93. 二月 (èryuè)
 94. 三月 (sānyuè)
 95. 四月 (sìyuè)
 96. 五月 (wǔyuè)
 97. 六月 (liùyuè)
 98. 七月 (qīyuè)
 99. 八月 (bāyuè)
 100. 九月 (jiǔyuè)
 101. 十月 (shíyuè)
 102. 十一月 (shíyīyuè)
 103. 十二月 (shí'èryuè)
 104. 快乐 (kuàilè)
 105. 天宫图 (tiāngōngtú)
 106. 小时 (xiǎoshí)
 107. 比薩餅 (t.) / 比萨饼 (s.) (bǐsàbǐng)
 108. 电话 (t.) / 電話 (s.) (diànhuà)