Appendice:Bengalese/Alfabeto

Da Wikizionario, il dizionario a contenuto aperto.
Jump to navigation Jump to search

La tabella seguente mostra le vocali (moderne) in uso dal diciannovesimo secolo:

Vocali bengalesi
(স্বরবর্ণ sbôrôbôrnô)
কার
(vocale)
কার
(vocale)
কণ্ঠ্য
(Gutturale)
ô
/ɔ~o/
"স্বর অ"
shôrô ô
"vocale ô"
- a
/a/
"স্বর আ"
shôrô a
হ্রস্ব (corta) দীর্ঘ (lunga)
তালব্য
(Palatale)
i
/i/
ি ī/ee
/i/
ওষ্ঠ্য
(Labiale)
u
/u/
ū/oo
/u/
মূর্ধন্য
(Retroflessa)
ṛ/ri
/ṛi/
ṝ/rri
/ṛṛi/
দন্ত্য
(Dentale)
ḷ/li
/ḷi/
ḹ/lli
/ḷḷi/
সংযুক্ত স্বর (vocali complesse)
কন্ঠ্যতালব্য
(Palatogutturale)
e
/e~ɛ/
"স্বর এ"
shôrô e
ôi
/oi/
"স্বর ঐ"
shôrô ôi
কন্ঠৌষ্ঠ্য
(Labiogutturale)
o
/o~ʊ/
"স্বর ও"
shôrô o
ôu
/ou/
"স্বর ঔ"
shôrô ôu
Consonanti bengalesi
(ব্যঞ্জনবর্ণ bænjônbôrnô)
স্পর্শ
(occlusiva)
অনুনাসিক
(nasale)
অন্তঃস্থ
(approssimante)
ঊষ্ম
(fricativa)
বর্গীয় বর্ণ (Suoni generici)
sonorizzazione অঘোষ (sorda) ঘোষ (sonora) অঘোষ (sorda) ঘোষ (sonora)
aspirazione অল্পপ্রাণ (Non aspirata) মহাপ্রাণ (Aspirata) অল্পপ্রাণ (Non aspirata) মহাপ্রাণ (Aspirata) অল্পপ্রাণ (Non aspirata) মহাপ্রাণ (Aspirata)
কন্ঠ্য
(gutturale)
k
/k/
kh
/kʰ/
g
/g/
gh
/ɡʱ/
ng
/ŋ/
h
/ɦ~h/
তালব্য
(palatale)
ch/s
/tʃ~ts~s/
chh/ss
/tʃʰ~tsʰ~s/
ǰ
/dʒ~dʑ~z/
ǰh
/dʒʱ~dʑʱ/
ñ
/n~ĩ/
j
/dʒ~dz/
sh
/ʃ~ɕ/
মূর্ধন্য
(retroflessa)

/t̠/
ṭh
/t̠ʰ/

/d̠/
ḍh
/d̠ʱ/

/n/
r
/r/

/ɕ~ʃ/
দন্ত্য
(dentale)
t
/t̪/
th
/t̪ʰ/
d
/d̪/
dh
/d̪ʱ/
n
/n/
l
/l/
s/sh
/s~ɕ~ʃ/
ওষ্ঠ্য
(labiale)
p
/p/
ph/f
/pʰ~ɸ/
b
/b/
bh
/bʱ/
m
/m/
β
/b/
lettere Post-riforma ড়
/ɽ/
ঢ় ṛh
/ɽʱ/
য় y
/e̯/