ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

Da Wikizionario, il dizionario a contenuto aperto.
Jump to navigation Jump to search

Khmer[modifica]

Sostantivo

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

  1. giovedì

Pronuncia[modifica]

Ortografico ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
t̥ʰṅaib̥rhs̥pti̊
Fonemico ថ្ងៃ ព្រ-ហ៊ាស់
t̥ʰṅai b̥r-h′ās´
Romanizzazione thngay prɔhŏəh
IPA (standard) /tʰŋaj prɔ.ˈhŏəh/