Utente:Barbaking/Sillabe cinesi

Da Wikizionario, il dizionario a contenuto aperto.
Jump to navigation Jump to search
慢慢来!

a[modifica]

b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h
a a
ā
á
ǎ
à
bapamafadatanalazacasazha
zhā
zhá
zhǎ
zhà
cha
chā
chá
chǎ
chà
sha
shā
shá
shǎ
shà
n.e. n.e. n.e. n.e. gakahaai ai
āi
ái
ǎi
ài
bai
bāi
bái
bǎi
bài
pai
pāi
pái
pǎi
pài
mai
māi
mái
mǎi
mài
n.e. dai
dāi
dái
dǎi
dài
tai
tāi
tái
tǎi
tài
nai
nāi
nái
nǎi
nài
lai
lāi
lái
lǎi
lài
zai
zāi
zái
zǎi
zài
cai
cāi
cái
cǎi
cài
sai
sāi
sái
sǎi
sài
zhai
zhāi
zhái
zhǎi
zhài
chai
chāi
chái
chǎi
chài
shai
shāi
shái
shǎi
shài
n.e. n.e. n.e. n.e. gai
gāi
gái
gǎi
gài
kai
kāi
kái
kǎi
kài
hai
hāi
hái
hǎi
hài
ao ao
āo
áo
ǎo
ào
bao
bāo
báo
bǎo
bào
pao
pāo
páo
pǎo
pào
mao
māo
máo
mǎo
mào
n.e. dao
dāo
dáo
dǎo
dào
tao
tāo
táo
tǎo
tào
nao
nāo
náo
nǎo
nào
lao
lāo
láo
lǎo
lào
zao
zāo
záo
zǎo
zào
cao
cāo
cáo
cǎo
cào
sao
sāo
sáo
sǎo
sào
zhao
zhāo
zháo
zhǎo
zhào
chao
chāo
cháo
chǎo
chào
shao
shāo
sháo
shǎo
shào
rao
rāo
ráo
rǎo
rào
n.e. n.e. n.e. gao
gāo
gáo
gǎo
gào
kao
kāo
káo
kǎo
kào
hao
hāo
háo
hǎo
hào
an an
ān
án
ǎn
àn
ban
bān
bán
bǎn
bàn
pan
pān
pán
pǎn
pàn
man
mān
mán
mǎn
màn
fan
fān
fán
fǎn
fàn
dan
dān
dán
dǎn
dàn
tan
tān
tán
tǎn
tàn
nan
nān
nán
nǎn
nàn
lan
lān
lán
lǎn
làn
zan
zān
zán
zǎn
zàn
can
cān
cán
cǎn
càn
san
sān
sán
sǎn
sàn
zhan
zhān
zhán
zhǎn
zhàn
chan
chān
chán
chǎn
chàn
shan
shān
shán
shǎn
shàn
ran
rān
rán
rǎn
ràn
n.e. n.e. n.e. gan
gān
gán
gǎn
gàn
kan
kān
kán
kǎn
kàn
han
hān
hán
hǎn
hàn
ang ang
āng
áng
ǎng
àng
bang
bāng
báng
bǎng
bàng
pang
pāng
páng
pǎng
pàng
mang
māng
máng
mǎng
màng
fang
fāng
fáng
fǎng
fàng
dang
dāng
dáng
dǎng
dàng
tang
tāng
táng
tǎng
tàng
nang
nāng
náng
nǎng
nàng
lang
lāng
láng
lǎng
làng
zang
zāng
záng
zǎng
zàng
cang
cāng
cáng
cǎng
càng
sang
sāng
sáng
sǎng
sàng
zhang
zhāng
zháng
zhǎng
zhàng
chang
chāng
cháng
chǎng
chàng
shang
shāng
sháng
shǎng
shàng
rang
rāng
ráng
rǎng
ràng
n.e. n.e. n.e. gang
gāng
gáng
gǎng
gàng
kang
kāng
káng
kǎng
kàng
hang
hāng
háng
hǎng
hàng

e[modifica]

b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h
e e
ē
é
ě
è
n.e. n.e. men.e. detenelezecesezhe
zhē
zhé
zhě
zhè
che
chē
ché
chě
chè
she
shē
shé
shě
shè
ren.e n.e. n.e. gekeheei ei
ēi
éi
ěi
èi
bei
bēi
béi
běi
bèi
pei
pēi
péi
pěi
pèi
mei
mēi
méi
měi
mèi
fei
fēi
féi
fěi
fèi
dei
dēi
déi
děi
dèi
tei
tēi
téi
těi
tèi
nei
nēi
néi
něi
nèi
lei
lēi
léi
lěi
lèi
zei
zēi
zéi
zěi
zèi
n.e. n.e. zhei
zhēi
zhéi
zhěi
zhèi
n.e. shei
shēi
shéi
shěi
shèi
n.e. n.e. n.e. n.e. gei
gēi
géi
gěi
gèi
kei
kēi
kéi
kěi
kèi
hei
hēi
héi
hěi
hèi
en en
ēn
én
ěn
èn
ben
bēn
bén
běn
bèn
pen
pēn
pén
pěn
pèn
men
mēn
mén
měn
mèn
fen
fēn
fén
fěn
fèn
den
dēn
dén
děn
dèn
n.e. nen
nēn
nén
něn
nèn
n.e. zen
zēn
zén
zěn
zèn
cen
cēn
cén
cěn
cèn
sen
sēn
sén
sěn
sèn
zhen
zhēn
zhén
zhěn
zhèn
chen
chēn
chén
chěn
chèn
shen
shēn
shén
shěn
shèn
ren
rēn
rén
rěn
rèn
n.e. n.e. n.e. gen
gēn
gén
gěn
gèn
ken
kēn
kén
kěn
kèn
hen
hēn
hén
hěn
hèn
eng eng
ēng
éng
ěng
èng
beng
bēng
béng
běng
bèng
peng
pēng
péng
pěng
pèng
meng
mēng
méng
měng
mèng
feng
fēng
féng
fěng
fèng
deng
dēng
déng
děng
dèng
teng
tēng
téng
těng
tèng
neng
nēng
néng
něng
nèng
leng
lēng
léng
lěng
lèng
zeng
zēng
zéng
zěng
zèng
ceng
cēng
céng
cěng
cèng
seng
sēng
séng
sěng
sèng
zheng
zhēng
zhéng
zhěng
zhèng
cheng
chēng
chéng
chěng
chèng
sheng
shēng
shéng
shěng
shèng
reng
rēng
réng
rěng
rèng
n.e. n.e. n.e. geng
gēng
géng
gěng
gèng
keng
kēng
kéng
kěng
kèng
heng
hēng
héng
hěng
hèng
er er
ēr
ér
ěr
èr
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.

i/y[modifica]

b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h
i yibipimin.e. ditiniliicisizhi
zhī
zhí
zhǐ
zhì
chi
chī
chí
chǐ
chì
i
shī
shí
shǐ
shì
rijiqixin.e. n.e. n.e.
in yin
yīn
yín
yǐn
yìn
bin
bīn
bín
bǐn
bìn
pin
pīn
pín
pǐn
pìn
min
mīn
mín
mǐn
mìn
n.e. n.e. n.e. nin
nīn
nín
nǐn
nìn
lin
līn
lín
lǐn
lìn
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. jin
jīn
jín
jǐn
jìn
qin
qīn
qín
qǐn
qìn
xin
xīn
xín
xǐn
xìn
n.e. n.e. n.e.
ing ying
yīng
yíng
yǐng
yìng
bing
bīng
bíng
bǐng
bìng
ping
pīng
píng
pǐng
pìng
ming
mīng
míng
mǐng
mìng
n.e. ding
dīng
díng
dǐng
dìng
ting
tīng
tíng
tǐng
tìng
ning
nīng
níng
nǐng
nìng
ling
līng
líng
lǐng
lìng
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. jing
jīng
jíng
jǐng
jìng
qing
qīng
qíng
qǐng
qìng
xing
xīng
xíng
xǐng
xìng
n.e. n.e. n.e.
ia yan.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. lia
liā
liá
liǎ
lià
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. jia
jiā
jiá
jiǎ
jià
qia
qiā
qiá
qiǎ
qià
xia
xiā
xiá
xiǎ
xià
n.e. n.e. n.e.
iao yao
yāo
yáo
yǎo
yào
biao
biāo
biáo
biǎo
biào
piao
piāo
piáo
piǎo
piào
miao
miāo
miáo
miǎo
miào
n.e. diao
diāo
diáo
diǎo
diào
tiao
tiāo
tiáo
tiǎo
tiào
niao
niāo
niáo
niǎo
niào
liao
liāo
liáo
liǎo
liào
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. jiao
jiāo
jiáo
jiǎo
jiào
qiao
qiāo
qiáo
qiǎo
qiào
xiao
xiāo
xiáo
xiǎo
xiào
n.e. n.e. n.e.
ian yan
yān
yán
yǎn
yàn
bian
biān
bián
biǎn
biàn
pian
piān
pián
piǎn
piàn
mian
miān
mián
miǎn
miàn
n.e. dian
diān
dián
diǎn
diàn
tian
tiān
tián
tiǎn
tiàn
nian
niān
nián
niǎn
niàn
lian
liān
lián
liǎn
liàn
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. jian
jiān
jián
jiǎn
jiàn
qian
qiān
qián
qiǎn
qiàn
xian
xiān
xián
xiǎn
xiàn
n.e. n.e. n.e.
iang yang
yāng
yáng
yǎng
yàng
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. niang
niāng
niáng
niǎng
niàng
liang
liāng
liáng
liǎng
liàng
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. jiang
jiāng
jiáng
jiǎng
jiàng
qiang
qiāng
qiáng
qiǎng
qiàng
xiang
xiāng
xiáng
xiǎng
xiàng
n.e. n.e. n.e.
ie yebie
biē
bié
biě
biè
pie
piē
pié
piě
piè
mie
miē
mié
miě
miè
n.e. die
diē
dié
diě
diè
tie
tiē
tié
tiě
tiè
nie
niē
nié
niě
niè
lie
liē
lié
liě
liè
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. jie
jiē
jié
jiě
jiè
qie
qiē
qié
qiě
qiè
xie
xiē
xié
xiě
xiè
n.e. n.e. n.e.
iu you
yōu
yóu
yǒu
yòu
n.e. n.e. miu
miū
miú
miǔ
miù
n.e. diu
diū
diú
diǔ
diù
n.e. niu
niū
niú
niǔ
niù
liu
liū
liú
liǔ
liù
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. jiu
jiū
jiú
jiǔ
jiù
qiu
qiū
qiú
qiǔ
qiù
xiu
xiū
xiú
xiǔ
xiù
n.e. n.e. n.e.
iong yong
yōng
yóng
yǒng
yòng
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. jiong
jiōng
jióng
jiǒng
jiòng
qiong
qiōng
qióng
qiǒng
qiòng
xiong
xiōng
xióng
xiǒng
xiòng
n.e. n.e. n.e.

o[modifica]

b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h
o o
ō
ó
ǒ
ò
bo
po
mo
fo
n.e. n.e. n.e. lo
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.
ou ou
ōu
óu
ǒu
òu
n.e. pou
pōu
póu
pǒu
pòu
mou
mōu
móu
mǒu
mòu
fou
fōu
fóu
fǒu
fòu
dou
dōu
dóu
dǒu
dòu
tou
tōu
tóu
tǒu
tòu
nou
nōu
nóu
nǒu
nòu
lou
lōu
lóu
lǒu
lòu
zou
zōu
zóu
zǒu
zòu
cou
cōu
cóu
cǒu
còu
sou
sōu
sóu
sǒu
sòu
zhou
zhōu
zhóu
zhǒu
zhòu
chou
chōu
chóu
chǒu
chòu
shou
shōu
shóu
shǒu
shòu
rou
rōu
róu
rǒu
ròu
n.e n.e. n.e. gou
gōu
góu
gǒu
gòu
kou
kōu
kóu
kǒu
kòu
hou
hōu
hóu
hǒu
hòu
ong n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. dong
dōng
dóng
dǒng
dòng
tong
tōng
tóng
tǒng
tòng
nong
nōng
nóng
nǒng
nòng
long
lōng
lóng
lǒng
lòng
zong
zōng
zóng
zǒng
zòng
cong
cōng
cóng
cǒng
còng
song
sōng
sóng
sǒng
sòng
zhong
zhōng
zhóng
zhǒng
zhòng
chong
chōng
chóng
chǒng
chòng
n.e. rong
rōng
róng
rǒng
ròng
n.e. n.e. n.e. gong
gōng
góng
gǒng
gòng
kong
kōng
kóng
kǒng
kòng
hong
hōng
hóng
hǒng
hòng

u/w[modifica]

b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h
u wubupumufudutunuluzucusuzhu
zhū
zhú
zhǔ
zhù
chu
chū
chú
chǔ
chù
shu
shū
shú
shǔ
shù
run.e. n.e. n.e. gukuhuun wen
wēn
wén
wěn
wèn
n.e. n.e. n.e. n.e. dun
dūn
dún
dǔn
dùn
tun
tūn
tún
tǔn
tùn
nun
nūn
nún
nǔn
nùn
lun
lūn
lún
lǔn
lùn
zun
zūn
zún
zǔn
zùn
cun
cūn
cún
cǔn
cùn
sun
sūn
sún
sǔn
sùn
zhun
zhūn
zhún
zhǔn
zhùn
chun
chūn
chún
chǔn
chùn
shun
shūn
shún
shǔn
shùn
run
rūn
rún
rǔn
rùn
n.e. n.e. n.e. gun
gūn
gún
gǔn
gùn
kun
kūn
kún
kǔn
kùn
hun
hūn
hún
hǔn
hùn
ua wan.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. zhua
zhuā
zhuá
zhuǎ
zhuà
chua
chuā
chuá
chuǎ
chuà
shua
shuā
shuá
shuǎ
shuà
n.e. n.e. n.e. n.e. gua
guā
guá
guǎ
guà
kua
kuā
kuá
kuǎ
kuà
hua
huā
huá
huǎ
huà
uai wai
wāi
wái
wǎi
wài
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. zhuai
zhuāi
zhuái
zhuǎi
zhuài
chuai
chuāi
chuái
chuǎi
chuài
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. guai
guāi
guái
guǎi
guài
kuai
kuāi
kuái
kuǎi
kuài
huai
huāi
huái
huǎi
huài
uan wan
wān
wán
wǎn
wàn
n.e. n.e. n.e. n.e. duan
duān
duán
duǎn
duàn
tuan
tuān
tuán
tuǎn
tuàn
nuan
nuān
nuán
nuǎn
nuàn
luan
luān
luán
luǎn
luàn
zuan
zuān
zuán
zuǎn
zuàn
cuan
cuān
cuán
cuǎn
cuàn
suan
suān
suán
suǎn
suàn
zhuan
zhuān
zhuán
zhuǎn
zhuàn
chuan
chuān
chuán
chuǎn
chuàn
shuan
shuān
shuán
shuǎn
shuàn
ruan
ruān
ruán
ruǎn
ruàn
n.e. n.e. n.e. guan
guān
guán
guǎn
guàn
kuan
kuān
kuán
kuǎn
kuàn
huan
huān
huán
huǎn
huàn
uang wang
wāng
wáng
wǎng
wàng
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. zhuang
zhuāng
zhuáng
zhuǎng
zhuàng
chuang
chuāng
chuáng
chuǎng
chuàng
shuang
shuāng
shuáng
shuǎng
shuàng
n.e. n.e. n.e. n.e. guang
guāng
guáng
guǎng
guàng
kuang
kuāng
kuáng
kuǎng
kuàng
huang
huāng
huáng
huǎng
huàng
ui wei
wēi
wéi
wěi
wèi
n.e. n.e. n.e. n.e. dui
duī
duí
duǐ
duì
tui
tuī
tuí
tuǐ
tuì
n.e. n.e. zui
zuī
zuí
zuǐ
zuì
cui
cuī
cuí
cuǐ
cuì
sui
suī
suí
suǐ
suì
zhui
zhuī
zhuí
zhuǐ
zhuì
chui
chuī
chuí
chuǐ
chuì
shui
shuī
shuí
shuǐ
shuì
rui
ruī
ruí
ruǐ
ruì
n.e. n.e. n.e. gui
guī
guí
guǐ
guì
kui
kuī
kuí
kuǐ
kuì
hui
huī
huí
huǐ
huì
ueng weng
wēng
wéng
wěng
wèng
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.
uo wo
n.e. n.e. n.e. n.e. duo
duō
duó
duǒ
duò
tuo
tuō
tuó
tuǒ
tuò
nuo
nuō
nuó
nuǒ
nuò
luo
luō
luó
luǒ
luò
zuo
zuō
zuó
zuǒ
zuò
cuo
cuō
cuó
cuǒ
cuò
suo
suō
suó
suǒ
suò
zhuo
zhuō
zhuó
zhuǒ
zhuò
chuo
chuō
chuó
chuǒ
chuò
shuo
shuō
shuó
shuǒ
shuò
ruo
ruō
ruó
ruǒ
ruò
n.e. n.e. n.e. guo
guō
guó
guǒ
guò
kuo
kuō
kuó
kuǒ
kuò
huo
huō
huó
huǒ
huò

ü/yu[modifica]

b p m f d t n l z c s zh ch sh r j q x g k h
ü yun.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e.

n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. juquxun.e. n.e. n.e.
ün yun
yūn
yún
yǔn
yùn
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. jun
jūn
jún
jǔn
jùn
qun
qūn
qún
qǔn
qùn
xun
xūn
xún
xǔn
xùn
n.e. n.e. n.e.
üan yuan
yuān
yuán
yuǎn
yuàn
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. juan
juān
juán
juǎn
juàn
quan
quān
quán
quǎn
quàn
xuan
xuān
xuán
xuǎn
xuàn
n.e. n.e. n.e.
üe yue
yuē
yué
yuě
yuè
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. nüe
nüē
nüé
nüě
nüè
lüe
lüē
lüé
lüě
lüè
n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. jue
juē
jué
juě
juè
que
quē
qué
quě
què
xue
xuē
xué
xuě
xuè
n.e. n.e. n.e.