Da Wikizionario, il dizionario a contenuto aperto.

Giapponese[modifica]

Kanji[modifica]

(kanji di grado 4)
Goon: hen
Kan'on: hen
Kun: atari, be, he (non-Jōyō), heta (non-Jōyō), hechi (non-Jōyō), hotori (non-Jōyō)
Nanori: nabe
Def: lato, posto, area

(kanji di grado 4)

Pronuncia[modifica]

 1. Goon: へん (hen)
 2. Kan'on: へん (hen)
 3. Kun: あたり (辺り, atari), (be), (he) (non-Jōyō), へた (heta) (non-Jōyō), へち (hechi) (non-Jōyō), ほとり (hotori) (non-Jōyō)
 4. Nanori: なべ (nabe)

Sostantivo

(shinjitai kanji, kyūjitai kanji , hiragana へん, rōmaji hen)

 1. (matematica) (geometria) lato

Sostantivo

(shinjitai kanji, kyūjitai kanji , hiragana , rōmaji he)

 1. posto

Suffisso

(shinjitai kanji, kyūjitai kanji , hiragana , rōmaji -he)

 1. (obsoleto) posto

Suffisso

(shinjitai kanji, kyūjitai kanji , hiragana , rōmaji -be)

 1. posto

Sostantivo

(shinjitai kanji, kyūjitai kanji , hiragana へた, rōmaji heta)

 1. (obsoleto) area accanto a qualcosa

Suffisso

(shinjitai kanji, kyūjitai kanji , hiragana へた, rōmaji -heta)

 1. area accanto a qualcosa

Sostantivo

(shinjitai kanji, kyūjitai kanji , hiragana へち, rōmaji hechi)

 1. (obsoleto) area accanto a qualcosa

Sostantivo

(shinjitai kanji, kyūjitai kanji , hiragana ほとり, rōmaji hotori)

 1. area accanto a qualcosa

Suffisso

(shinjitai kanji, kyūjitai kanji , hiragana なべ, rōmaji -nabe)

 1. vicinanza
 2. area